Försäljningsvillkor

Prisförbehåll

Om valutakursen ändras mer än 2 % förbehåller vi oss rätten att ändra priset i motsvarande grad.  

Garanti

Hårdvaran inkluderar, om inget annat nämns, en garanti på 3 år som gäller med undantag för skador orsakade av användaren. Garantin innebär att defekta komponenter eller moduler reparerar eller byts ut så snart som möjligt utan kostnad för kunden. Utrustning som skickas till oss och där inget fel hittas, kan en undersökningsavgift debiteras. 

Support  

Mjukvaran inkluderar, om inget annat nämns, support och uppdateringar under 1 år. Supporten ger användaren rätt till hjälp och vägledning via telefon eller e-post. All kontakt hålls normalt med Nohaus supportavdelning. Tillverkaren kommer att korrigera fel i mjukvaran eller visa ett alternativt användningssätt med liknande funktioner.

Betalningsvillkor

Dröjsmålsränta debiteras med referensränta + 8% 

Leveransvillkor  

FCA Malmö, Incoterms 2020

Support Programvaran omfattas, om ej annat anges, av support och uppdateringar. Support ger användaren rätt till hjälp och rådgivning per telefon eller email. All kontakt sker normalt med Nohaus supportavdelning. Eventuella fel i programvara rättas av tillverkaren, eller så anvisas alternativa användningssätt med motsvarande funktion. 

Leveransbestämmelser

SEAL2012. Om leveransen innehåller programvara som är licensierad enligt en tredje parts licensvillkor, så skall dessa villkor ha företräde, i alla applicerbara delar, framför SEAL2012.  Godset förblir Nohau Solutions AB’s egendom, samt får ej säljas vidare, intill dess full betalning erlagts. 

Licensvillkor

MJUKVARUPRODUKTEN i detta erbjudande skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsliga avtal, samt andra lagar och avtal om immateriell egendom. MJUKVARUPRODUKTEN är licensierad, inte såld. MJUKVARUPRODUKTEN licensieras baserat ett slutanvändarlicensavtal (“EULA”) och detta licensavtal utgör hela avtalet gällande programmet och dess användning mellan din organisation och licensgivaren av MJUKVARUPRODUKTEN och ska gälla vid eventuell konflikt mellan andra villkor. Du kan ladda ner slutanvändaravtalet för MJUKVARUPRODUKTEN från Nohaus webbplats http://nohau.eu/about-us/terms-conditions/ 

Önskar du mer information?

Behöver du en offert, information eller råd. Kontakta oss!